Aktualności

Dzieci w górach bezpieczniejsze

Dodano: 2013-09-25
Jak bez­piecz­nie do­trzeć do szko­ły? Co zro­bić w przy­pad­ku po­ża­ru? Jak za­cho­wać się nad wodą lub w górach? - nauczą się tego ucznio­wie i przed­szko­la­ki z Dol­ne­go Ślą­ska w ra­mach pro­jek­tu "Bez­piecz­ny Dol­no­ślą­zak", który poprowadzą po­li­cja, straż po­żar­na oraz po­go­to­wia wodne i gór­skie. Jak twierdzi Olaf Grę­bo­wicz, na­czel­nik Grupy Kar­ko­no­skiej GOPR, wie­dza mło­dzie­ży na temat bez­pie­czeń­stwa w gó­rach pozostawia wiele do życzenia, jednak te dzieci, które wy­cho­dzą w góry z ro­dzi­ca­mi albo ze szko­łą, wiedzą znacznie więcej. Akcja od­by­wa się pod pa­tro­na­tem dolnośląskiego urzę­du mar­szał­kow­skie­go, jej koszt to 100 tys. zł.

« Wróć zobacz więcej aktualności »