Aktualności

Fotokomórki policzą turystów

Dodano: 2013-08-23

Dyrekcja Babiogórskiego Parku Narodowego zamontuje na Babiej Górze czujniki, które pomogą określić liczbę turystów od­wie­dza­ją­cych ten szczyt. Zebrane dane pomogą okre­ślić skalę ob­cią­że­nia szla­ków, przy­sto­so­wać in­fra­struk­tu­rę tu­ry­stycz­ną do rzeczywistych potrzeb, a także stwier­dzić, jaki wpływ mają tu­ry­ści na przy­ro­dę. Obec­nie BPN okre­śla licz­bę turystów na pod­sta­wie opłat za wstęp po­bie­ra­nych przez 6 miesięcy w dwóch punk­tach, jednak na Babią Górę można wejść także in­ny­mi dro­ga­mi.

Od po­cząt­ku tych wa­ka­cji BPN sprzedał ponad 33,6 tys. biletów, tylko podczas "dłu­gie­go week­en­du" do parku we­szło około 10 tys. osób. Według szacunków, fak­tycz­na licz­ba była o 30 proc. wyż­sza, zaś rocznie Babią Górę odwiedza 80 tys. turystów.

« Wróć zobacz więcej aktualności »