Aktualności

W Tatrach brakuje wolnych miejsc na Boże Narodzenie

Dodano: 2013-10-24
Do Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia jesz­cze dwa mie­sią­ce a już teraz pod Ta­tra­mi za­czy­na bra­ko­wać miejsc noc­le­go­wych na ten okres - podaje Onet. W po­przed­nich la­tach świę­ta cie­szy­ły się umiar­ko­wa­nym po­wo­dze­niem, bo wciąż więk­szość z nas Boże Na­ro­dze­nie wo­la­ła spę­dzać we wła­snych do­mach i miesz­ka­niach. Praw­dzi­wy na­jazd gości za­czy­nał się do­pie­ro po świę­tach i swoje apo­geum osią­gał w cza­sie Syl­we­stra i No­we­go Roku. W tym roku jed­nak w wielu ośrod­kach miej­sca na świę­ta były za­re­zer­wo­wa­ne już w po­ło­wie wa­ka­cji.

- Spóź­nial­scy będą mieć nie lada pro­blem - przy­zna­je Da­riusz Ga­li­ca z jed­ne­go z za­ko­piań­skich biur wy­naj­mu kwa­ter.

Nie­źle rów­nież sprze­da­ją się miej­sca na okres syl­we­stro­wy pod Ta­tra­mi. Znacz­nie go­rzej jest na­to­miast z re­zer­wa­cją noc­le­gów na długi week­end li­sto­pa­do­wy. Tu, mimo że 11 li­sto­pa­da w tym roku przy­pa­da w po­nie­dzia­łek, ilość tu­ry­stów pla­nu­ją­cych przy­jazd pod Tatry, jest na razie nie­wiel­ka. Gó­ra­le liczą że jeśli po­go­da do­pi­sze, to wiele osób zde­cy­du­je się na przy­jazd w ostat­niej chwi­li.

« Wróć zobacz więcej aktualności »