Turystyka

Bieszczady - "Beschad alpes Poloniae"

Dodano: 2015-01-28
Bieszczady - "Beschad alpes Poloniae", jak określa je dokument historyczny z XIII wieku, są obok Pogórza Przemyskiego jedynym w naszym kraju pasmem wschodniakarpackim. W granicach Polski znajduje się tylko niewielka część tych gór - Bieszczady Zachodnie.

W porównaniu z innymi pasmami karpackimi, Bieszczady wyodrębniają się swoistym krajobrazem, odmiennym układem pięter roślinnych, oryginalną florq i faunq. Wśród wszystkich polskich gór majq najlepiej zachowane środowisko przyrodnicze, sq najbardziej dzikie i najmniej zaludnione. Z tych też względów znalazły się w centrum zainteresowania licznych rzesz turystów, krajoznawców i przyrodników. Dzika naturalna przyroda i ślady dramatycznej powojennej historii tych gór, ściqgajq tu także myśliwych, wędkarzy, zbieraczy i artystów. Sq też Bieszczady szczególnie atrakcyjnym obiektem wielokierunkowych badań przyrodniczych. Niemal co roku wyruszajq tu ekspedycje naukowe. Organizują swe obozy studenci i harcerze, biorąc udział w wielu akcjach szkoleniowych oraz badawczych, a swq pomocq przyczyniajq się do realizacji planów racjonalnego zagospodarowania Bieszczadów.

Od lat 60-tych XX wieku lat prowadzona jest bowiem na szeroką skalę gospodarcza aktywizacja tego zaniedbanego niegdyś regionu. Przedsięwzięcia tego typu, jakkolwiek konieczne, niosq w wielu przypadkach groźbę nieodwracalnej degradacji wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Aby tego uniknqć, na terenie Bieszczadów utworzono już szereg obiektów, chroniqcych środowisko przyrodnicze i projektuje się następne. Tworzq one rozbudowany system przestrzenny dla ochrony gatunków, biocenoz i całych krajobrazów, polegajqcy na odpowiednim stopniowaniu reżimu ochronnego i ograniczaniu gospodarczej działalności człowieka. Składają się na ten system: Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, liczne parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwaty przyrody oraz Bieszczadzki Park Narodowy (BPN), który spełnia szczególnie doniosłą rolę.

« Wróć zobacz więcej »